เมนูหลัก


สถิติการกรอกประวัติและรายงานตัวนักศึกษา
คณะ
ประเภทผู้เรียน
ปีที่เข้า   / 1 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563
xxx
xxxx
xxxx
สาขาวิชา ทั้งหมด กรอกทะเบียนประวัติ รายงานตัว ชำระเงิน
คณะครุศาสตร์
201010 : เกษตรศาสตร์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ30303030
รวมสาขาวิชา30303030
201100 : การประถมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ71717070
รวมสาขาวิชา71717070
201110 : การศึกษาพิเศษ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ32323131
รวมสาขาวิชา32323131
201160 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ65656535
รวมสาขาวิชา65656535
201190 : เคมี (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ41414140
รวมสาขาวิชา41414140
201200 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ72727171
รวมสาขาวิชา72727171
201260 : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ52525050
รวมสาขาวิชา52525050
201280 : ชีววิทยา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ60605958
รวมสาขาวิชา60605958
201322 : ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ73737373
รวมสาขาวิชา73737373
201420 : นาฏศิลป์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ50505049
รวมสาขาวิชา50505049
201500 : พลศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ72727272
รวมสาขาวิชา72727272
201510 : ฟิสิกส์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ19191919
รวมสาขาวิชา19191919
201530 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ74747474
รวมสาขาวิชา74747474
201550 : ภาษาไทย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ86868686
รวมสาขาวิชา86868686
201610 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ66666565
รวมสาขาวิชา66666565
201650 : ศิลปศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ51515050
รวมสาขาวิชา51515050
201660 : ภาษาจีน (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ68686766
รวมสาขาวิชา68686766
201710 : สังคมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ76767575
รวมสาขาวิชา76767575
201770 : อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ16161616
รวมสาขาวิชา16161616
203136 : จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ41414141
รวมสาขาวิชา41414141
203137 : จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ54545454
รวม1,1691,1691,1591,125
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมสาขาวิชา54545454
202562 : ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ11111111
รวมสาขาวิชา11111111
203020 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ98989796
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.30303030
รวมสาขาวิชา128128127126
203329 : ดนตรีสากล (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ50504848
รวมสาขาวิชา50504848
203422 : ศิลปะการแสดง (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ31313131
รวมสาขาวิชา31313131
203530 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ90908989
รวมสาขาวิชา90908989
203540 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ87878787
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.42424242
รวมสาขาวิชา129129129129
203550 : ภาษาไทย (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ45454545
รวมสาขาวิชา45454545
203620 : วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ18181817
รวมสาขาวิชา18181817
203660 : ภาษาจีน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ137137134134
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.37373735
รวมสาขาวิชา174174171169
203680 : ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ74747474
รวมสาขาวิชา74747474
203681 : ภาษาเกาหลี (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ79797875
รวมสาขาวิชา79797875
203818 : การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ165165165164
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.35353535
รวมสาขาวิชา200200200199
203821 : ศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ45454545
รวมสาขาวิชา45454545
206061 : นิติศาสตร์ (น.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ104104102102
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.39393938
รวมสาขาวิชา143143141140
209060 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ111111106106
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.54545353
รวม1,3821,3821,3661,357
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมสาขาวิชา165165159159
202190 : เคมี (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ9999
รวมสาขาวิชา9999
202200 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ12121212
รวมสาขาวิชา12121212
202280 : ชีววิทยา (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ15151515
รวมสาขาวิชา15151515
202311 : คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ80807979
รวมสาขาวิชา80807979
202314 : คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ11111111
รวมสาขาวิชา11111111
202353 : เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ35353534
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ27272727
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน18181818
รวมสาขาวิชา80808079
202593 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ11111111
รวมสาขาวิชา11111111
202630 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ73737271
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.27272727
รวมสาขาวิชา1001009998
202631 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ30303030
รวมสาขาวิชา30303030
202634 : เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ11111111
รวมสาขาวิชา11111111
202782 : การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ13131312
รวมสาขาวิชา13131312
202792 : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ15151515
รวมสาขาวิชา15151515
210731 : สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ85858482
รวมสาขาวิชา85858482
210734 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ13131313
รวม485485482477
คณะวิทยาการจัดการ
รวมสาขาวิชา13131313
204663 : ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ48484848
รวมสาขาวิชา48484848
204665 : การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ31313131
รวมสาขาวิชา31313131
204912 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ41414140
รวมสาขาวิชา41414140
204914 : การจัดการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ108108105105
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ34343433
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.75757575
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน36363636
รวมสาขาวิชา253253250249
204915 : เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ37373737
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ27272727
รวมสาขาวิชา64646464
204921 : การตลาด (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ107107106106
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.28282827
รวมสาขาวิชา135135134133
205901 : การบัญชี (บช.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ87878787
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ70707069
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.36353535
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน24242424
รวมสาขาวิชา217216216215
207411 : นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ200200199199
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.42424242
รวมสาขาวิชา242242241241
208643 : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ21212119
รวม1,0521,0511,0461,040
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมสาขาวิชา21212119
202010 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ14141414
รวมสาขาวิชา14141414
202310 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ8888
รวมสาขาวิชา8888
202761 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ5555
รวม27272727
คณะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
รวมสาขาวิชา5555
201100 : การประถมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน33333333
รวมสาขาวิชา33333333
201160 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน25252525
รวมสาขาวิชา25252525
202545 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน10101010
รวมสาขาวิชา10101010
202633 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน6666
รวมสาขาวิชา6666
202819 : การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน6666
รวมสาขาวิชา6666
202931 : การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน8888
รวมสาขาวิชา8888
210731 : สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน7777
รวม95959595
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
รวมสาขาวิชา7777
203534 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ125117111110
รวมสาขาวิชา125117111110
203550 : ภาษาไทย (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ11766
รวมสาขาวิชา11766
203664 : ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ109979189
รวมสาขาวิชา109979189
204554 : การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ52433737
รวมสาขาวิชา52433737
204667 : การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ83756969
รวม380339314311
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
รวมสาขาวิชา83756969
701801 : วิทยาการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ15151513
รวมสาขาวิชา15151513
701993 : การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ20201916
   ปริญญาเอก ภาคปกติ5554
   ปริญญาเอก ภาคพิเศษ8888
รวมสาขาวิชา33333228
702612 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ111-
รวมสาขาวิชา111-
702613 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ211-
รวมสาขาวิชา211-
702614 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ222-
รวมสาขาวิชา222-
703530 : ภาษาอังกฤษศึกษา (ศศ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ2222
รวมสาขาวิชา2222
704031 : การบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ3111
รวมสาขาวิชา3111
704922 : การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ (บธ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ9765
รวมสาขาวิชา9765
710732 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ7777
รวมสาขาวิชา7777
801006 : ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (ปร.ด.)
   ปริญญาเอก ภาคพิเศษ12111111
รวม86807867
คณะAdicet
รวมสาขาวิชา12111111
702005 : พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ adicet3221
รวมสาขาวิชา3221
801004 : พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (ปร.ด.)
   ปริญญาเอก ภาคปกติ adicet4444
รวม7665
รวมท้งหมด4,6834,6344,5734,504
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล