เมนูหลัก


สถิติการกรอกประวัติและรายงานตัวนักศึกษา
คณะ
ประเภทผู้เรียน
ปีที่เข้า   / 1 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
xxx
xxxx
xxxx
สาขาวิชา ทั้งหมด กรอกทะเบียนประวัติ รายงานตัว ชำระเงิน
คณะครุศาสตร์
201010 : เกษตรศาสตร์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ40313030
รวมสาขาวิชา40313030
201100 : การประถมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ81736969
รวมสาขาวิชา81736969
201110 : การศึกษาพิเศษ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ43343130
รวมสาขาวิชา43343130
201160 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ75666363
รวมสาขาวิชา75666363
201190 : เคมี (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ51414139
รวมสาขาวิชา51414139
201200 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ78737069
รวมสาขาวิชา78737069
201260 : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ60595252
รวมสาขาวิชา60595252
201280 : ชีววิทยา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ68625958
รวมสาขาวิชา68625958
201322 : ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ75747373
รวมสาขาวิชา75747373
201420 : นาฏศิลป์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ57505049
รวมสาขาวิชา57505049
201500 : พลศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ76737272
รวมสาขาวิชา76737272
201510 : ฟิสิกส์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ26201919
รวมสาขาวิชา26201919
201530 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ81767676
รวมสาขาวิชา81767676
201550 : ภาษาไทย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ96888685
รวมสาขาวิชา96888685
201610 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ79716464
รวมสาขาวิชา79716464
201650 : ศิลปศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ54525050
รวมสาขาวิชา54525050
201660 : ภาษาจีน (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ80736764
รวมสาขาวิชา80736764
201710 : สังคมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ82787575
รวมสาขาวิชา82787575
201770 : อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ27201616
รวมสาขาวิชา27201616
203136 : จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ56464141
รวมสาขาวิชา56464141
203137 : จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ57545453
รวม1,3421,2141,1581,147
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมสาขาวิชา57545453
202562 : ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ15111111
รวมสาขาวิชา15111111
203020 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ1161009694
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.34292625
รวมสาขาวิชา150129122119
203329 : ดนตรีสากล (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ58504545
รวมสาขาวิชา58504545
203422 : ศิลปะการแสดง (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ36323029
รวมสาขาวิชา36323029
203530 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ101949089
รวมสาขาวิชา101949089
203540 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ102908785
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.50423939
รวมสาขาวิชา152132126124
203550 : ภาษาไทย (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ61494545
รวมสาขาวิชา61494545
203620 : วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ19181817
รวมสาขาวิชา19181817
203660 : ภาษาจีน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ156141133133
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.43393432
รวมสาขาวิชา199180167165
203680 : ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ78747372
รวมสาขาวิชา78747372
203681 : ภาษาเกาหลี (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ94807872
รวมสาขาวิชา94807872
203818 : การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ189171165161
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.46363433
รวมสาขาวิชา235207199194
203821 : ศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ46464443
รวมสาขาวิชา46464443
206061 : นิติศาสตร์ (น.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ118106102102
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.47393837
รวมสาขาวิชา165145140139
209060 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ120113104104
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.69575252
รวม1,5981,4171,3441,320
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมสาขาวิชา189170156156
202190 : เคมี (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ111099
รวมสาขาวิชา111099
202200 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ16121212
รวมสาขาวิชา16121212
202280 : ชีววิทยา (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ24181515
รวมสาขาวิชา24181515
202311 : คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ96827978
รวมสาขาวิชา96827978
202314 : คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ151199
รวมสาขาวิชา151199
202353 : เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ39383635
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ35312726
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน26201818
รวมสาขาวิชา100898179
202593 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ14121111
รวมสาขาวิชา14121111
202630 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ85766865
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.36262424
รวมสาขาวิชา1211029289
202631 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ39333131
รวมสาขาวิชา39333131
202634 : เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ13121111
รวมสาขาวิชา13121111
202635 : นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ21--
รวมสาขาวิชา21--
202741 : สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ3---
รวมสาขาวิชา3---
202782 : การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ16141211
รวมสาขาวิชา16141211
202792 : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ18151515
รวมสาขาวิชา18151515
210731 : สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ107888482
รวมสาขาวิชา107888482
210734 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ23171313
รวม618516474465
คณะวิทยาการจัดการ
รวมสาขาวิชา23171313
204663 : ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ56484747
รวมสาขาวิชา56484747
204665 : การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ38312929
รวมสาขาวิชา38312929
204912 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ43393938
รวมสาขาวิชา43393938
204914 : การจัดการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ124112105105
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ46363433
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.98726665
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน51393535
รวมสาขาวิชา319259240238
204915 : เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ39373737
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ36292626
รวมสาขาวิชา75666363
204921 : การตลาด (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ123108103102
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.35292625
รวมสาขาวิชา158137129127
205901 : การบัญชี (บช.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ105908584
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ95737070
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.43363534
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน45282424
รวมสาขาวิชา288227214212
207411 : นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ239207195194
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.52443736
รวมสาขาวิชา291251232230
208643 : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ24201916
รวม1,2921,0781,0121,000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมสาขาวิชา24201916
202010 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ19131111
รวมสาขาวิชา19131111
202310 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ111088
รวมสาขาวิชา111088
202761 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ10777
รวม40302626
คณะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
รวมสาขาวิชา10777
201100 : การประถมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน38333232
รวมสาขาวิชา38333232
201160 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน36242222
รวมสาขาวิชา36242222
202545 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน9866
รวมสาขาวิชา9866
202633 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน6555
รวมสาขาวิชา6555
202819 : การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน7755
รวมสาขาวิชา7755
202931 : การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน12766
รวมสาขาวิชา12766
210731 : สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน11766
รวม119918282
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
รวมสาขาวิชา11766
203534 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ101938986
รวมสาขาวิชา101938986
203664 : ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ99888282
รวมสาขาวิชา99888282
204554 : การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ34333131
รวมสาขาวิชา34333131
204667 : การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ83766767
รวม317290269266
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
รวมสาขาวิชา83766767
701801 : วิทยาการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ1515--
รวมสาขาวิชา1515--
701993 : การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ2017--
   ปริญญาเอก ภาคปกติ55--
   ปริญญาเอก ภาคพิเศษ88--
รวมสาขาวิชา3330--
702612 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ11--
รวมสาขาวิชา11--
702613 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ21--
รวมสาขาวิชา21--
702614 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ22--
รวมสาขาวิชา22--
703530 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ22--
รวมสาขาวิชา22--
704031 : การบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ31--
รวมสาขาวิชา31--
704922 : การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ (บธ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ94--
รวมสาขาวิชา94--
710732 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ77--
รวมสาขาวิชา77--
801006 : ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (ปร.ด.)
   ปริญญาเอก ภาคพิเศษ1210--
รวม8673--
คณะAdicet
รวมสาขาวิชา1210--
702005 : พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ adicet32--
รวมสาขาวิชา32--
801004 : พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (ปร.ด.)
   ปริญญาเอก ภาคปกติ adicet44--
รวม76--
รวมท้งหมด5,4194,7154,3654,306
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล