เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนลัประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 กรกฎาคม 2562
 2.ขั้นตอนการขอเทียบโอน /ยกเว้นในสถาบัน / ยกเว้นต่างสถาบัน (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2562
 3.6 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (ด่วนที่สุด)    

ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2562
 4.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเทอม 2/61 วิทยาลัยนานาชาติ (ด่วนที่สุด)    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาค ปกติ วิทยาลัยนานาชาติ   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2562
 5.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 เมษายน 2562 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 25 เมษายน 2562 ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2562
 6.:::::: ดาวโหลดเอกสาร ::::::: (ด่วนที่สุด)    
No เอกสารดาวโหลด
1 ดาวโหลดเอกสาร สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา 2562    [ปรับปรุง 10/06/62] [PPTX]
2 ดาวโหลดเอกสาร สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา 2562    [ปรับปรุง 10/06/62] [PDF]
3 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
4 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบ 2561
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2562
 7.ปฏิทินการขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปี 2561 (ด่วนที่สุด)    
ปฏิทินการขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปี 2561 คลิกที่นี่
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2562
 8.ปฏิทินการขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2561 วิทยาลัยนานาชาติ (ด่วนที่สุด)    
ปฏิทินการขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2561 คลิกที่นี่
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2562
 9.แนวปฏิบัติในการขอสอบสำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค (ด่วนที่สุด)    
คณะกรรมการพิจารณาการขอสอบฯได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขอสอบดังนี้ (กรณีมีเหตุจำเป็นให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุจำเป็น และเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อไป) คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2562
 10.แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ (ด่วนที่สุด)    
แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2562
 11.ประกาศผลการพิจารณาขอเทียบโอน/ยกเว้น 2/2561 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 CLICK HERE
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2562
 12.ประกาศแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห้องเรียน ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

CLICK HERE

ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2561
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล