เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.สำนักทะเบียนและประมวลผล ปิดทำการชั่วคราว (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2563
 2.ประกาศ : สำหรับนักศึกษาที่ต้องการติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลทางออนไลน์ (ด่วนที่สุด)    

กรณีที่นักศึกษา ต้องการติดต่องานทะเบียนและประมวลผลทางระบบออนไลน์ เช่น ปัญหาการลงทะเบียน การขอรหัสผ่าน การสอบถามเกี่ยวกับผลการเรียน การสำเร็จการศึกษา ฯลฯ ให้ ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ที่ Facebook สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้ทุกท่านที่ถามครับ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563 คลิกเพื่อติดต่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมลผล   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2563
 3.ประกาศ ด่วน : สำหรับนักศึกษาที่ เรียนในเทอม 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) (ด่วนที่สุด)    
ให้นักศึกษาเลือก เข้าร่วมกลุ่ม FACEBOOK ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน 3/2562 ทุกวิชา และรอการอนุมัติจากอาจารย์ผู้ดูแลกลุ่ม (อาจารย์ผู้สอน) คลิกดูรายละเอียดที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 4.เอกสารการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน (ด่วนมาก)    
เอกสารการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน ได้ที่ ดาวโหลดเอกสาร
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 5.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (ด่วนมาก)    

ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

   กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2563
 6.ประกาศ : ผลการเทียบโอน/ยกเว้นผลการเรียน 2/2562 [เพิ่มเติม] (ด่วนมาก)    
ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
==============================

สำหรับนักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน / ยกเว้นผลการเรียน ในเทอม ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อ และ ติดต่อขอรับเอกสาร คำร้องไป ชำระเงิน ได้แล้ว  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2T269yh
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2563
 7.ประกาศ : ผลการเทียบโอน/ยกเว้นผลการเรียน 2/2562 (ด่วนมาก)    
ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ==============================

สำหรับนักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน / ยกเว้นผลการเรียน ในเทอม ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อ และ ติดต่อขอรับเอกสาร คำร้องไป ชำระเงิน ได้แล้ว  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2vwK2Xy
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2563
 8.ปฏิทินการขออนุญาตสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ด่วน)    

  ==>กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2562   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2563
 9.แจ้งแนวปฏิบัติในการขอสอบสำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค (ด่วน)    
คณะกรรมการพิจารณาการขอสอบฯได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขอสอบดังนี้ (กรณีมีเหตุจำเป็นให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุจำเป็น และเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อไป) คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2562
 10.:::::: ดาวโหลดเอกสาร :::::::    
No เอกสารดาวโหลด
1 ดาวโหลดเอกสาร สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา 2562    [ปรับปรุง 10/06/62] [PPTX]
2 ดาวโหลดเอกสาร สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา 2562    [ปรับปรุง 10/06/62] [PDF]
3 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
4 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบ 2561
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2562
 11.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบกลางภาค 2/62 ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ เพิ่มเติม 5 ราย (24 กพ 63)    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 2/62 เพิ่มเติม 5 ราย

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2563
 12.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคเทอม 2/62 และปลายภาค 1/62 วิทยาลัยนานาชาติ    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ แม่ริม ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติ ภาคการศึกษา 1/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาคการศึกษา 2/62   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2563
 13.แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ    
แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2562
 14.ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1    
-
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2562
 15.ขั้นตอนการขอเทียบโอน /ยกเว้นในสถาบัน / ยกเว้นต่างสถาบัน    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2562
 16.6 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน    

ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2562
 17.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562    

ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

   กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา

****** หมายเหตุ อาจมีการการเปลี่ยนแปลงวันที่ให้มารับเอกสารตามความเหมาะสมในภายหลัง
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2562
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล