เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผลหรือ สามารถ ติดต่อ ขอเอกสาร จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ คลิกเพื่อเข้าระบบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2564
 2.ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2564
 3.ประกาศ : สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 - 2564 กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ : สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 - 2564 กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา คลิกเมนู ”ภาวะการมีงานทำ” ( ทำถึงขั้นตอนที่6 ข้อเสนอแนะ ) ดูขั้นตอนการกรอกข้อมูลได้ที่ คลิก
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2564
 4.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 กันยายน 2564 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 กันยายน 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผลหรือ สามารถ ติดต่อ ขอเอกสาร จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ คลิกเพื่อเข้าระบบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2564
 5.ประกาศ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 - 2564 กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ด่วนที่สุด)    

ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2564
 6.แนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2564
 7.เข้าร่วม Facebook group รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 ตุลาคม 2564
 8.แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2564
 9.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผลหรือ สามารถ ติดต่อ ขอเอกสาร จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ คลิกเพื่อเข้าระบบ
ประกาศโดย    สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2564
 10.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผลหรือ สามารถ ติดต่อ ขอเอกสาร จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ คลิกเพื่อเข้าระบบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2564
 11.แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์และคำร้องออนไลน์ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 กรกฎาคม 2564
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล