เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)    
สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการเพื่อขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาในวันที่ 29 มีนาคม 2562 หากสภาวิชาการให้การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสำเร็จการศึกษาได้โดยยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท ทั้งนี้สำนักทะเบียนและประมวลผลจะนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้ปริญญา ในวันที่ 3 เมษายน 2562 หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ หมายเหตุ : หากการประชุมของสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2562
 2.แจ้งกำหนดการส่งคำร้องขอสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ด่วนที่สุด)    
แจ้งการส่งคำร้องสำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เนื่องจากวันที่ 24 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยงดการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถส่งคำร้องได้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 นี้
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2562
 3.แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ (ด่วนที่สุด)    
แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2562
 4.ประกาศผลการพิจารณาขอเทียบโอน/ยกเว้น 2/2561 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 CLICK HERE
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2562
 5.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 (ด่วนมาก)    
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2562
 6.ประกาศแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห้องเรียน ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

CLICK HERE

ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2561
 7.ดาวโหลดคำร้อง    
No คำร้อง
1 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
2 ดาวโหลดเอกสาร สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา 2561
3 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบ 2561
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2561
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล